Капитал и Акционери

Акционери в “Спортен комплекс Варна” АД са “Химимпорт” АД (www.chimimport.bg) и Община Варна (www.varna.bg). “Химимпорт” АД притежава 65% от капитала на дружеството, а Община Варна 35%.

“Спортен комплекс Варна” АД е учреден на 26.05.2005 Капиталът на дружеството възлиза на 34 575 000 лв., разпределен в 34 575 броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1000 лв. Паричната вноска на “Химимпорт“ АД е 22 474 000 лв., а на Община Варна е 12 101 000 лв. Общият капитал на дружеството е 34 575 000 лв.