Форма на управление

Акционери в “Спортен комплекс Варна” АД са “Химимпорт” АД (www.chimimport.bg) и Община Варна (www.varna.bg). Дружеството има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на директорите, съставен от представители на двата акционера. Съвместно те избират Изпълнителен директор, който отговаря с решенията си пред тях.